فودوکو مرجع تامین کننده مواد اولیه غذایی

ناتامایسین ( ضد کپک و افزاینده زمان ماندگاری )